Trudności młodego państwa

Jednym z najpoważniejszych problemów wewnętrznych, z jakimi mierzyło się państwo polskie w okresie dwudziestolecia międzywojennego było silne zróżnicowanie etniczne ziem polskich, w tym duży odsetek przedstawicieli mniejszości narodowych. Polska była w istocie państwem wielonarodowym, co było konsekwencją wielu lat mieszania się narodów i obecnością liczebnej diaspory, szczególnie na ziemiach wschodnich. Wyniki nowoczesnych badań wskazują, że przed wojną w Polsce znajdowało się ok. 14-15% obywateli deklarujących pochodzenie ukraińskie, ok. 9-10% żydowskie, ok. 2-5% białoruskie i ok. 2-4% niemieckie. Trudności w ustalaniu dokładnych danych wynikają z braku weryfikowalnej statystyki. Prowadzone przed wojną spisy przedstawiały często zafałszowany obraz rzeczywistości ze względu na niechęć ludności do deklarowania pochodzenia lub ewidentny bojkot spisu.

Kwestia ukraińska

Dużym problemem młodego państwa były tendencje odśrodkowe na ziemiach wschodnich. Roszczenia Ukraińców obejmowały chęć emancypacji i utworzenia niezależnego państwa obejmującego głównie terytoria tzw. Galicji Wschodniej oraz części Małopolski, z Lwowem i Przemyślem. Ludność ukraińska była szczególnie liczna w okręgu stanisławowskim i wołyńskim, gdzie rodowici Polacy stanowili mniejszość, nierzadko wielokrotnie mniej liczebną niż Ukraińcy. Przez lata ukraińskie dążenia niepodległościowe były albo konsekwentnie ignorowane, albo zwalczane. W latach trzydziestych ukraińskie bojówki nasiliły aktywność, nierzadko terrorystyczną i wymierzoną w polskie instytucje państwowe i urzędników. Strona rządowa odpowiadała wzmożeniem represji, prześladowaniem ludności ukraińskiej, jej dyskryminowaniem w oficjalnych kontaktach oraz prowadzeniem polityki przymusowej polonizacji. Wszystko to składało się na obraz narastającego konfliktu, który przybrał na sile w czasie II wojny światowej.

Pozostałe mniejszości

Ludność żydowska nie była w Polsce powszechnie represjonowana, choć szczególnie w latach trzydziestych notowane były liczne przypadki antysemityzmu. Dyskryminacja Żydów miała nawet charakter systemowy i przejawiała się tzw. gettami ławkowymi (uczniowie i studenci żydowscy mieli zajmować ściśle wyznaczone miejsca) czy zasadą numerus clausus ograniczającą liczbę studentów pochodzenia żydowskiego na polskich uczelniach. W wielu miastach dochodziło do bojkotu żydowskich sklepów. Nie brakowało także przypadków fizycznych aktów terroru, w tym pogromów, w wyniku których mogło zginąć nawet kilkaset osób pochodzenia żydowskiego.

Mniejszość niemiecka była najlepiej zorganizowana wewnętrznie i szczególnie w latach trzydziestych tworzyła silny front antypolski, sprzyjając polityce III Rzeszy. W konsekwencji na ziemiach polskich istniały niemieckie tendencje odśrodkowe, które w momencie wybuchu II wojny światowej zaowocowały powstaniem tzw. V Kolumny – aktywnością osób wspierających agresję Niemiec na Polskę. Proniemieckie nastroje uwidaczniały się również na terenie Wolnego Miasta Gdańsk znajdującego się pod protektoratem Ligi Narodów. W przededniu wojny miasto oficjalnie sprzyjało już partii nazistowskiej, prowadząc antypolską politykę.

Zróżnicowanie etniczne było źródłem licznych problemów II RP, sprzyjając wewnętrznemu rozbiciu, nieporozumieniom, a nawet wzajemnym atakom przy wykorzystaniu siły. Okres II wojny światowej pokazał dobitnie, iż społeczeństwo polskie nie było przesiąknięte rasizmem, czego najlepszym dowodem był brak zaangażowania w Holocaust organizowany przez Niemców. Polacy stali się natomiast ofiarami świadomej, konsekwentnie realizowanej polityki wyniszczania narodu i fizycznej eksterminacji – zarówno ze strony Niemców, Ukraińców, jak i Sowietów.